Australia votes 'yes' to same sex marriage - Same-sex marriage vote results

Australia votes 'yes' to same sex marriage - Same-sex marriage vote results