How to add Singleton Entertainment October's Updated Urban build to kodi krypton 17.0-17.4

How to add Singleton Entertainment October's Updated Urban build to kodi krypton 17.0-17.4