Zhou Youguang (Chinese: 周有光; pinyin: Zhōu Yǒuguāng; ) died

Zhou Youguang (Chinese: 周有光; pinyin: Zhōu Yǒuguāng; ) died